KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

HASSAS PLASTİK AHŞAP İŞLERİ MAK. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ’nce (Kısaca "Kuruluş"), herhangi bir kişiyi ziyaret etmek amacı ile giriş yapan yahut telefon, mail gibi iletişim yolları ile irtibat sağlayan Ziyaretçi’nin paylaşmış olduğu ad ve soyadı, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon, mail gibi iletişim bilgileri ve ses ve görüntü kaydına ait kişisel verilerinin, alım satım işlemi gereği mal varlığı bilgileri yahut finansal durum bilgilerinin ve özlük bilgilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi'nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Ziyaretçi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) Ziyaretçi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

g) Ziyaretçi' ye doğru hitap edilebilmesi,

h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

ı) Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,

i) Ziyaretçi sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

j) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

k) Güvenlik tedbirlerinin alınması,

l) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması (KVKK m.10 vd.).

Ziyaretçi; kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanmasına ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmasını Kuruluşumuz kabul eder (KVKK m.7).

Söz konusu kişisel veriler, KVKK'nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ form doldurulması suretiyle işlenmektedir. KVKK'nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre HASSAS PLASTİK AHŞAP İŞLERİ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ’NİN info@hassasplastik.com posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ziyaretçi üstteki beyanları okumuş, anlamış ve özgür iradesi ile kabul etmiştir. ... /... /....

Ziyaretçi: .................................. (T.C. Kimlik No. ..........................)

İmza: