KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Bu politika; kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi, şirket çıkarlarına en uygun şekilde davranmasını ve şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

 1. İnsan Hakları
  1. Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas alırız. Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
  2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için en az yasalar çerçevesindeki gereklilikleri yerine getirmek, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almak, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı sunmak, iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışmak öncelikli iş hedefimizdir.
 2. Çalışma Koşulları
  1. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi: Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uyulmaktadır.
  2. Ücretler ve Sosyal Hizmetler: Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmektedir.
  3. Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamaktadır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptirler.
 3. İş Etiği
  1. Yolsuzluk ve Menfaat Yasağı: Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır. “Menfaat”, hediye, bahşiş, parasal değeri olan herhangi bir servis olarak tanımlanır. Hiçbir çalışanın ya da çalışan yakınının, rakipler, tedarikçiler ya da iş yapılan başka bir firmayla dolaylı ya da dolaysız menfaat sağlayabileceği bir ilişkisi olmamalıdır. Hiçbir personel iş yapılan bir firmadan kendi ya da tanıdıklarının adına dolaylı ya da dolaysız şekilde karşılıksız iş yapmasını isteyemez. Şirket bilgisinin, ürününün kişisel çıkar için kullanılmasına ya da üçüncü kişilere kullandırılmasına izin verilemez. Çalışan, Hassas Plastik ile iş yapan ya da yapmak isteyen hiçbir kişi ya da kuruluştan kendi adına menfaat (para, hediye vb.) kabul edemez.
  2. Ayrımcılık Yasağı: Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.
  3. Yasalara Aykırı Davranışlar Yasağı: İşyerine silah, patlayıcı ya da yanıcı maddeyle gelmek, kişiye zimmetli olmayan malı bölüm yöneticisinden yazılı izin almadan iş yerinden çıkartmak, şirketin ya da şirket personelinin eşyasına bilerek ve isteyerek zarar vermek, şirket raporlarını ya da kayıtlarını yanıltmak, değiştirmek, tahrip etmek ya da ortadan kaldırmak veya bir başkasının bunları yapmasına yardımcı olmak, yasa dışı örgütlere üye olmak kabul edilemez.
  4. Gizli Bilginin Uygunsuz Kullanımı Yasağı: Tüm çalışanlar Hassas Plastik’i ilgilendiren tüm finansal ve ticari bilginin şirkete özel ve gizli olduğunu bilmelidir. Bu tür bilgiler, görevlendirme çerçevesi dışında kesinlikle konuşulmaz. Personelin, işyerinde çalışması ve görevi nedeniyle öğrendiği her türlü ticari, mesleki, teknik bilgi, “gizli” olarak değerlendirilir. Şirket personelinin, finansal veriler, personel bilgisi, pazarlama stratejileri, teknolojik bilgiler (know-how), müşteri bilgileri, tedarikçi bilgileri, açıklandığında şirketin menfaatine aykırı olabilecek diğer bilgiler hakkında Üst Yönetim tarafından yetkilendirilmeden üçüncü kişilere bilgi vermesi yasaktır.
 4. Çevre
  1. Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu standartlar belirlenmekte olup ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirilmektedir.
 5. Sorumluluk ve Uygulama

  Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

  Hassas Plastik Çalışanları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları Amirlerine, Müdürlerine veya İnsan Kaynaklarına bildirmek zorundadır. Yönetim, rapor edilen herhangi bir suiistimali etik kurul ile derhal araştırmayı taahhüt eder. Hassas Plastik, herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar. Yönetim, açıklık, hesap verebilirlik ve dürüstlük kültürünün geliştirilmesine kararlıdır.

GENEL MÜDÜR
Nurettin SEZER